Główny Urząd Miasta Chełm został obdarowany grantem wynoszącym 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, konkretnie z Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu. Te finanse zostały przyznane na realizację innowacyjnego projektu, zatytułowanego „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Osiedlu XXX-lecia w Chełmie”.

Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest podniesienie zdolności adaptacyjnych miasta Chełm wobec zmian klimatycznych, a dokładniej, wykorzystanie rozwiązań bazujących na naturze w tym celu. W ramach tego projektu przewidziane są różne prace budowlane, które będą nadzorowane zarówno przez autora jak i inwestora projektu. Prace te mają na celu rozwój infrastruktury zielono-niebieskiej na obszarze objętym projektem.

W ramach planowanych działań będzie miała miejsce modernizacja elementów infrastruktury parkowej, w tym obiektów małej architektury. Celem tych zmian jest przekształcenie parku w miejsce jak najbardziej funkcjonalne i przyjazne dla wszystkich grup społecznych, które zamieszkują Chełm.

Lista zaplanowanych prac budowlanych obejmuje roboty rozbiórkowe oraz ziemne, instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń hydrotechnicznych. Wśród tych urządzeń znajdą się rów chłonny, szczelny powierzchniowy zbiornik retencyjny, a także szczelny podziemny zbiornik retencyjny. Dodatkowo, przewidziano budowę obiektów pełniących funkcję retencji, wykonanie przepuszczalnych nawierzchni mineralnych oraz nasadzenia zieleni. W projekcie uwzględniono również dbałość o istniejącą zieleń w obszarze projektu.