W najnowszym dokumencie, który został przyjęty przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w ostatni czwartek, 7 grudnia, znalazły się pewne istotne informacje. Wskazano w nim na fakt, że Komitet podejmował decyzje na mocy artykułu 73 ustęp 1a Statutu PSL.

Statutowy zapis przewiduje, że są to Wojewódzki Sąd Koleżeński lub Główny Sąd Koleżeński PSL, które mają uprawnienia do wymierzania kar takich jak zawieszenie praw członka lub wykluczenie z organizacji. Ustęp 1a precyzuje, że w określonych sytuacjach decyzję o zawieszeniu praw członka podczas trwania postępowania przed odpowiednim sądem koleżeńskim może podjąć Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Inicjatywa taka musi jednak wysłać od Prezesa PSL i wiąże się z rozpoczęciem procedury dyscyplinarnej.

Artykuł 73 Statutu mówi również, że członek, względem którego toczy się postępowanie karne przed sądem koleżeńskim, może zostać zawieszony w swoich prawach do czasu zakończenia postępowania, ale nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Jeżeli sąd koleżeński stwierdzi, że nie ma podstaw do nałożenia żadnej kary, o której mowa w ust. 1, a członek zasługuje na karę upomnienia lub nagany, orzeka jedną z tych kar lub przekazuje sprawę o ukaranie do właściwego zarządu gminnego lub równorzędnego.